دکتر منصور فتوت جاه

رشته فعالیت و شغل بهداشت و درمان > پزشک، دندانپزشک
نام کامل واحد شغلی دکتر منصور فتوت جاه
توصيف شغل
نام مدیر واحد شغلی منصور
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی فتوت جاه
استان تهران
شهر تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی ولیعصر
شماره تلفن ۲۲۰۴۵۴۵۵
نام و نام خانوادگی
 
پست الکترونیک
   
وب سایت
متن پیام