مشاهده اطلاعات شرکت
رشته فعالیت و شغل بهداشت و درمان > پزشک، دندانپزشک
نام کامل واحد شغلی دکتر منصور فتوت جاه
نام مدیر واحد شغلی منصور
نام خانوادگی مدیر واحد شغلی فتوت جاه
استان تهران
شهر تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی کامل پستی ولیعصر
شماره تلفن ۲۲۰۴۵۴۵۵
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
وب سایت
متن پیام