مشاغل یافت شده (برای محدود شدن نتایج، روی شغل مورد نظر کلیک کنید.)
هنرستان دخترانه /
مجموع مورد ها ۱۱۷
انتخاب شهر
مرتب سازی
هنرستان دخترانه کارودانش ۱۷شهریور
نام مدیر: فریده حسینی خصال
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ۴۶متری نارمک - خیابان گلستان - میدان ۹۴
شماره تلفن: ۷۷۸۲۵۲۲۲
شماره دورنگار: ۷۷۸۲۳۱۶۱
شغل: آموزش و پژوهش > هنرستان دخترانه
۱۷شهریور
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: قرنی
شماره تلفن: ۸۸۹۰۴۹۸۱
شغل: آموزش و پژوهش > هنرستان دخترانه
کار و دانش ۲۲ بهمن
نام مدیر: آمنه گرجی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خ شریعتی - بلوار صبا - اواسط خ فاطمیه
شماره تلفن: ۲۲۲۰۵۱۱۵
شغل: آموزش و پژوهش > هنرستان دخترانه
۲۲بهمن
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شریعتی
شماره تلفن: ۲۲۲۳۳۵۹۵
شغل: آموزش و پژوهش > هنرستان دخترانه
۲۲بهمن کاردانش
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: پل رومی
شماره تلفن: ۲۲۲۴۲۳۳۴
شغل: آموزش و پژوهش > هنرستان دخترانه
۲۲بهمن کاردانش
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: شریعتی
شماره تلفن: ۲۲۲۰۲۹۹۴
شغل: آموزش و پژوهش > هنرستان دخترانه
آسیه
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: بسیج مستضعفین
شماره تلفن: ۳۳۱۹۰۹۶۹
شغل: آموزش و پژوهش > هنرستان دخترانه
آل یاسین
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: ۳راه امین حضور
شماره تلفن: ۳۳۵۶۰۷۹۶
شغل: آموزش و پژوهش > هنرستان دخترانه
آیت اله سعیدی
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: خاوران
شماره تلفن: ۳۳۷۰۶۱۰۱
شغل: آموزش و پژوهش > هنرستان دخترانه
آینده برتر
استان: تهران
شهر: تهران (پيش شماره: ۰۲۱)
نشانی: میدان نور
شماره تلفن: ۴۴۰۷۷۵۲۲
شغل: آموزش و پژوهش > هنرستان دخترانه
    ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ...